Monthly Archives: marts 2017

Kultūras biedrības biedru sapulce 2017.gada 15.martā

Kultūras biedrības biedru sapulce

2017.gada 15.martā pēc 2017.gada 22.februāra valdes sēdes lēmuma notika IKB biedru sapulce. No 21 biedra sapulcē piedalījās 11.

Sapulci vadīja Lelde Sāmite, protokolēja Iveta Mežaraupe.

1. Sapulces dalībnieki noklausījās un apstiprināja valdes priekšsēdētājas Leldes Sāmites ziņojumu. Valdes priekšsēdētāja pastāstīja par 2016.gada svarīgākajiem pasākumiem.

„Lielākais pasākums 2016.gadā, ko noorganizējām bija Latviešu biedrību 21.salidojums. Piedalījās 12 biedrības, apmēram 50 dalībnieku.  Salidojuma viesus iepazīstinājām ar Kultūras mantojuma centru – Tīnūžu muižu, iepazīstinājām ar Kaspara Špēļa izloloto muzeju. Noorganizēju tikšanos ar mūsu lielisko rakstnieku trio – Noru Ikstenu, Roaldu Dobrovenski un Veltu Kaltiņu.

Augusta mēnesī  atklājām izstādi māksliniekiem – jubilāriem . Keramiķei Karolīnai Lācei, gleznotājam Nikolajam Malceniekam, atzīmējām režisora Arnolda Kalniņa jubileju. Nikolajam Malceniekam atklājām piemiņas plāksni.

Piedalījos kā Kultūras biedrības pārstāve Soduma balvas pasniegšanas ceremonijā, sveicot Noru Ikstenu ar apbalvojumu, kā arī rakstnieku Roalda Dobrovenska un Veltas Kaltiņas jubilejas pasākumā un grāmatas atvēršanas svētkos.

IKB ir Latviešu biedrību savienības dalīborganizācija. Esmu LBS valdes locekle. Piedalījāmies LBS rīkotā mazākumtautību skolu konkursa „Mana dzīvā tautasdziesma”  fināla organizēšanā.”

2. Sapulces dalībnieki noklausījās un apstiprināja revidenta Didža Apsīša ziņojumu.

3. Visvairāk debašu bija par darba kārtības trešo jautājumu – 2017.gada nozīmīgāko pasākumu –Daugavas svētkiem.

2016. gadā diemžēl neizdevās noorganizēt Daugavas svētku pasākumu, bet jau gada noslēgumā ir ielikti labi pamati šī gada pasākumam, ir izveidota koncepcija, ir apzināti mākslinieki, kas piedalīsies, iesniegts projekts pašvaldībai līdzfinansējuma saņemšanai un rezultāts ir pozitīvs.

Šogad Daugavas svētkos piedalīsies 4 kori, kuru virsvadību ir uzņēmušies mūsu novada diriģenti Juris Kļaviņš un Česlavs Batņa, būs 5 – 6 deju kolektīvi, visvadība uzticēta Gundegai Spūlei. Koncertā piedalīsies Daumants Kalniņš, profesionālu mūziķu grupa Kristapa Krievkalna vadībā, Nacionālā teātra aktieri.

Plašās diskusijās tik apspriestas pasākuma reklāmas iespējas, diskutēts par brīvprātīgo palīgu piesaistīšanu un citi organizatoriski jautājumi.

Aprīlī, Mākslas dienu ietvaros, iekļausimies novada rīkotajos pasākumos ar savu izstādi, kas veltīta mākslinieku Irēnas Megnes un Antona Megņa piemiņai un viņu meitas Daces Megnes – Pelšes skaistai dzīves jubilejai. Būs arī gleznotāja – dekoratora Ērika Riņkā darbi, kuram šogad apritētu 110.